Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=826901be-b34d-4b3a-8728-5b563f8967bd

 

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

 

Architektura - pobierz

Elektryka - pobierz

Sanitarka - pobierz

 

Przedmiar bud. łazienki - pobierz

Przedmiar sanitarny łazienki - pobierz

Przedmiar elektryczny łazienki - pobierz

 

Przedmiar etap I - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem - otwórz

Przedmiar garaże - pobierz

Przedmiar warsztaty - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Specyfikacja techniczna budynek warsztaty - pobierz

Specyfikacja techniczna garaże - pobierz

 Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

 Wykaz osób - pobierz

 Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem - otwórz

Przedmiar pomieszczenie - pobierz

Przedmiar wejście - pobierz

SIWZ - pobierz

Specyfikacja techniczna pomieszczenia - pobierz

Specyfikacja techniczna wejście - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

Wykaz osób - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Wzór umowy - pobierz

 

 

Unieważnienie - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ - pobierz

Załącznik nr. do SIWZ po zmianach - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja treści SIWZ - pobierz

 

 

 

Wyjaśnienie do treści SIWZ - pobierz

 

 

Zmiana ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Specyfikacja techniczka - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Załącznik nr. 3 - pobierz

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie informuje o wydłużeniu postępowania w zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników dwóch mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus +, Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Termin składania ofert upływa w dniu 28 stycznia 2020 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Istotne warunki zamówienia - pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty - pobierz