Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem - otwórz

Przedmiar pomieszczenie - pobierz

Przedmiar wejście - pobierz

SIWZ - pobierz

Specyfikacja techniczna pomieszczenia - pobierz

Specyfikacja techniczna wejście - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

Wykaz osób - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Wzór umowy - pobierz