Unieważnienie - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ - pobierz

Załącznik nr. do SIWZ po zmianach - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja treści SIWZ - pobierz

 

 

 

Wyjaśnienie do treści SIWZ - pobierz

 

 

Zmiana ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Specyfikacja techniczka - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Załącznik nr. 3 - pobierz