1. Zmiany w EM w 2021 r - pobierz
 
2. Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - pobierz
 
3. Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu - pobierz
 
4. Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym/rozszerzonym - pobierz
 
5. Instrukcja kompletowania materiałów egzaminacyjnych - pobierz
 
 
6. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA - pobierz
 
 
7. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego (EM) - pobierz
 
8. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku - pobierz

 

9. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
AKTUALIZACJA nr 1 - pobierz


Pracowniczy Plan Kapitałowy - pobierz
 
Sprawozdanie nauczyciela - pobierz
 

 
Prezentacje ze szkolenia zespołów nadzorujących egzamin zawodowy - pobierz
 
 

Informacja o dyżurach - pobierz

 


Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19 - pobierz

 


Procedury regulujące funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii COVID-19  - pobierz

 


Wzory tabel do rozkładów do dziennika elektronicznego

Rozkład materiału Word - pobierz

Rozkład materiału Excell - pobierz

 


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. - pobierz

 


Egzamin Maturalny Szkolenie Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych Moduł I - pobierz

Egzamin Maturalny Szkolenie Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych Moduł II - pobierz

Szkolenie PZN Sesja czerwiec-lipiec 2020 r. - pobierz


Matura czerwiec zespoły - pobierz

Wytyczne GIS_MZ konsultacje - pobierz

Wytyczne przeprowadzania egzaminów - pobierz


 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów - pobierz

Konsultacja z nauczycielami - wytyczne - pobierz

 


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  w sesji czerwiec-lipiec 2020 – 23 czerwca 2020 r.

(część  pisemna) - pobierz

 

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  w sesji czerwiec-lipiec 2020 – 22 czerwca 2020 r.

(część  praktyczna – model D – dokumentacja) - pobierz

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - pobierz

 


Źródło: https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Drodzy Nauczyciele!

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało, że konieczne jest prowadzenie procesu nauczania zaplanowanego na ten rok szkolny w zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W obecnych okolicznościach kluczową kwestią jest rozsądna i uwzględniająca aktualną sytuację organizacja przez poszczególnych nauczycieli zdalnego nauczania przedmiotu/przedmiotów. Ważne jest także poprawne metodycznie podejście do udostępnianych uczniom materiałów oraz przekazywanych poleceń i zadań.

Istotne znaczenie dla jakości procesu kształcenia prowadzonego na odległość ma wysoki poziom merytoryczny i odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych. Ich ilość nie powinna odbiegać od ilości materiału, który można omówić podczas zajęć prowadzonych w szkole. Zbyt duży zakres przekazywanych treści przerośnie możliwości uczniów i może ich skutecznie zniechęcić do pracy.

Dla Waszych uczniów istotne jest stworzenie im warunków, które będą sprzyjać właściwej organizacji dnia, by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem.

Jeśli jesteś nauczycielem doświadczonym w zakresie kształcenia na odległość, pamiętaj o konieczności stałego rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie, korzystania z bogatej oferty nowoczesnych technologii dedykowanych tym działaniom.

Zachęcamy również do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami. W obecnej sytuacji będzie to dla nich nieoceniona pomoc.

Nie wszyscy mogą mieć w pełni swobodny dostęp do internetu. W takiej sytuacji potrzebne będą alternatywne rozwiązania. Do ich poszukiwania warto włączyć rodziców i samych uczniów.

Pamiętajcie również, że oprócz przyswojenia materiału i wykonania ćwiczeń, uczniowie muszą pokonać barierę technologiczną. Logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla nich dodatkowy czas poświęcony na naukę.

Nauczycielu, mamy nadzieję, że te wskazówki pozwolą Ci zwiększyć efektywność nauczania na odległość. Przeczytaj je uważnie, niezależnie od tego, czy masz doświadczenie w zdalnym nauczaniu, czy jest to dla Ciebie sytuacja nowa.

1.Zapoznawaj się z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

2.Sprawdź dostępne pomoce dydaktyczne w formie elektronicznej. Możesz korzystać z:

 1. e-materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach www.epodreczniki.pl , www.gov.pl/zdalnelekcje , www.cke.gov.pl , www.ore.edu.pl (więcej w dalszej części poradnika), programów i materiałów prezentowanych na kanałach telewizji publicznej, w tym kanałach internetowych https://vod.tvp.pl/ ;
 2. innych wybranych przez Ciebie elektronicznych zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci lub wcześniej zgromadzonych własnych materiałów elektronicznych;
 3. materiałów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, filmów i innych form, z których korzystasz w nauczaniu.

3.Staraj się określać aktywności ucznia, które pozwolą Ci stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:

 1. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;
 2. wypowiedź ucznia na forum;
 3. udział w dyskusjach on-line;
 4. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.

Zwróć uwagę na precyzyjne opisywanie poleceń. Powinny one być sformułowane w sposób krótki, a jednocześnie jasny i zrozumiały. Pozwoli to zniwelować trudności wynikające z braku bezpośredniego kontaktu z uczniem.

5.Pamiętaj, aby w wyważony sposób dobierać ilość materiału oraz aktywności dla ucznia. Zadania do wykonania nie mogą przerosnąć jego możliwości. Efektywność zajęć będzie lepsza, jeśli postawisz na jakość i atrakcyjność, a nie ilość materiału. Warto, aby każde zajęcia uwzględniały:

 1. materiał teoretyczny z przykładami – jeden lub dwa krótkie materiały, takie jak np.: spotkanie on-line, prezentacja, tekst, odniesienie do miejsca w sieci, nagrana wypowiedź i inne materiały stworzone na miarę Twoich możliwości i umiejętności;
 2. aktywność dla ucznia, która potwierdzi, że zapoznał się on z materiałem;
 3. dodatkowy materiał dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

6.Możesz prowadzić zdalne nauczanie z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają uczniom dostęp do materiałów oraz możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi aktywności. Pamiętaj, że ten dostęp powinien być zabezpieczony indywidualnym hasłem, aby zapewnić ochronę wizerunku nauczyciela i ucznia oraz prawa autorskie do materiałów. Takimi rozwiązaniami mogą być:

 1. zintegrowana platforma edukacyjna epodreczniki.pl;
 2. platformy wspomagające zdalne nauczanie, z których do tej pory korzystała Twoja szkoła lub które szkoła może zainstalować i skonfigurować na potrzeby kształcenia na odległość;
 3. dzienniki elektroniczne umożliwiające realizację programu nauczania;
 4. w ograniczonym zakresie również poczta elektroniczna wykorzystywana do wymiany i przekazywania informacji, materiałów i rozwiązań między nauczycielami i uczniami;
 5. inne rozwiązania, które według Ciebie są odpowiednie do nauczania na odległość.

7.Nie mając doświadczenia w zdalnym nauczaniu, możesz na początku posłużyć się pocztę elektroniczną. Pamiętaj jednak, że nie jest to narzędzie przeznaczone do zdalnego nauczania i możesz je wykorzystać do wymiany i przekazywania informacji, materiałów i rozwiązań w ograniczonej formie.

8.Korzystaj z różnorodnych form komunikacji elektronicznej, aby zapewnić wymianę bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. Może to być na przykład komunikacja za pośrednictwem:

 • dzienników elektronicznych;
 • poczty elektronicznej, list dyskusyjnych;
 • forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć;
 • forum społecznościowego.

Pozwoli to zachować stały kontakt, szczególnie w przypadku niedostępności jednej z form lub innych przeszkód technicznych. Zapisz kontakty do uczniów dla każdej z tych form. Podczas przygotowywania oraz prowadzenia nauczania pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich do wykorzystywanych materiałów. W prawidłowy sposób opisuj bibliografię i odniesienia do źródeł w internecie.

 1. Monitoruj aktywność ucznia. Wiele rozwiązań technologicznych daje możliwość obserwowania aktywności uczniów na bieżąco. Staraj się reagować, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i dowiedz się, jakie są tego przyczyny. Mogą one tkwić w trudnościach technicznych lub innych przyczynach związanych z obecną sytuacją, które trzeba szybko rozwiązać we współpracy z rodzicami i dyrektorem szkoły.
 2. Organizując pracę zdalną uczniów, uwzględniaj zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Pamiętaj, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

11.Poinformuj dyrektora szkoły o ewentualnych problemach technicznych, w tym dotyczących prędkości łącza internetowego.

 

EGZAMIN MATURALNY

 

MATERIAŁY POWTÓRZENIOWE DLA MATURZYSTÓW

 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/) , które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy. Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/ ) oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/) .

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej.

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/ ). Warto je obejrzeć wspólnie z uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość).

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf ) i przykładowe nagrania (https://cke.gov.pl/egzamin-matur alny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/ ).

Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Planuje się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Szczegółowy harmonogram i sposób przeprowadzenia próbnego egzaminu zostaną ogłoszone na stronach internetowych CKE i MEN. Arkusze zostaną zamieszczone na stronach internetowych CKE, OKE i MEN do pobrania przez uczniów.

Uczniowie będą mogli:

 1. przesłać rozwiązania zadań otwartych do nauczyciela, który uczy ich danego przedmiotu; w przypadku przedmiotów przyrodniczych, w których problemem może być zapisywanie skomplikowanych wzorów i formuł, uczniowie mogą zrobić zdjęcie rozwiązania zapisanego odręcznie i przesłać taką fotografię do sprawdzenia;
 2. sprawdzić poprawność odpowiedzi i spróbować ocenić swoją pracę samodzielnie, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania, które zostaną opublikowane po południu w dniu egzaminu.

Niezależnie od tego, które z rozwiązań zostanie wybrane, warto spędzić z uczniami trochę czasu wspólnie, aby omówić albo same zadania i przykładowe rozwiązania, albo rozwiązania uczniowskie. Można to zrobić, wykorzystując narzędzia internetowe, np.:

1.organizując spotkanie on-line z wykorzystaniem wybranego narzędzia telekonferencyjnego;

2.zakładając grupę na platformie edukacyjnej;

3.prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę.

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM:

ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA epodreczniki.pl

Obecnie dostępne materiały do kształcenia zawodowego znajdą Państwo na platformie epodreczniki.pl (https://epodreczniki.pl/ ). Oferuje ona zasoby dotyczące języka obcego zawodowego. Zasoby te zostały podzielone na branże, w których przyporządkowano materiały do zawodów. Publikowane materiały wspomogą przygotowanie ucznia do skutecznego porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Język obcy zawodowy jest integralną i obowiązkową częścią kształcenia zawodowego w poszczególnych zawodach.

Uwaga: Materiały dostępne w zakładce KSZTAŁCENIE ZAWODOWE zostały przygotowane do podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r.

Ponadto na stronie epodreczniki.pl, w dodatkowej zakładce Kształcenie zdalne –Kształcenie zawodowe - materiały podmiotów zewnętrznych, zostanie zapewniona możliwość skorzystania z materiałów do kształcenia w zawodach, pochodzących od podmiotów zewnętrznych, w tym także do podstaw programowych z 2019 r. Materiały te powinny jednak każdorazowo zostać poddane weryfikacji przez nauczycieli.

PLATFORMA EDUKACYJNA ORE kno.ore.edu.pl

Materiały, które można wykorzystać do zdalnego poprowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, znajdą Państwo również w zasobach elektronicznych Ośrodka Rozwoju Edukacji https://kno.ore.edu.pl/ . Na tej stronie zostało zamieszczone repozytorium składające się z169 kursów on-line do kształcenia zawodowego. Zostały one opracowane w ramach projektu systemowego pn. „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, realizowanego w latach 2009-2014 przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Uwaga: Materiały dostępne na stronie kno.ore.edu.pl zostały przygotowane do podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 r.

Kursy te, ze względu na czas trwania projektu, zostały opracowane do zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z 2012 r. i odpowiadają wprost efektom kształcenia ujętym w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r.

Materiały te można jednak wykorzystywać do pracy zdalnej, dostosowując je odpowiednio do kształcenia prowadzonego w zawodach ujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego z 2017 r.

Ponadto pojedyncze materiały po weryfikacji można także wykorzystać w kształceniu zawodowym realizowanym zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Zasady korzystania z repozytorium:

 • każda zainteresowana szkoła/placówka może bezpłatnie pobrać kurs i zainstalować go na własnej platformie e-learningowej Moodle (plik w formacie mbz, Moodle 2.6 oraz materiały źródłowe),
 • każdy kurs jest dostępny jako podgląd (można zobaczyć jak wygląda kurs e-learningowy w danym zakresie tematycznym).

Korzystając z tych form i narzędzi pracy, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie w sieci.

 

E-NARZĘDZIA I E-MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI

ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA (ZPE) EPODRECZNIKI.PL

Informacje na temat rejestracji i logowania oraz pracy, wraz z filmami instruktażowymi, są zamieszczone na platformie epodreczniki.pl (zakładka: Filmy instruktażowe i instrukcje).

FILMY INSTRUKTAŻOWE DOSTĘPNE NA STRONIE MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Filmy zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK oraz przez Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter realizowanego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

W materiale źródłowym są automatyczne odnośniki do filmów instruktażowych

 

 1. Przenieś lekcje na grupę na Facebooku
 2. Przenieś lekcje na Skype'a
 3. Przenieś lekcje na Khan Academy
 4. Przenieś lekcje na Google Classroom
 5. Przenieś lekcje na Office 365 Education
 6. Przenieś lekcje na YouTube
 7. Sposoby na utrwalenie materiału z lekcji z użyciem narzędzi cyfrowych: Quizlet, Quizizz, Plickers (przygotowanie: Joanna Świercz)
 8. Sposoby na sprawdzenie wiadomości z użyciem narzędzi cyfrowych: Kahoot, Google forms, Socrative (przygotowanie: Izabela Wyppich)
 9. Sposoby na podsumowanie materiału z użyciem narzędzi cyfrowych: Padlet, Quizizz, WordArt (przygotowanie: Izabela Wyppich)
 10. Jak budować własne repozytorium online i się nie pogubić: Pinterest, Symbaloo, Wakalet? (przygotowanie: Izabela Wyppich)
 11. Narzędzia do edycji zdjęć i grafik: Canva, Pixr, Kizoa 4 (przygotowanie: Karolina Żelazowska)
 12. Narzędzia do tworzenia animacji i wideo: Animoto, Magisto, Zdjęcia

Google (przygotowanie: Karolina Żelazowska) 13. Narzędzia usprawniające pracę na lekcji: ClassroomScreen, Classtools, Flippity (przygotowanie: Agnieszka Bilska)

 1. Praca w chmurze - przechowywanie i udostępnianie: Dysk Google, OneDrive, WeTransfer (przygotowanie: Karolina Żelazowska)
 2. Sposoby na zadanie domowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych: Quizizz, Learning Apps, Padlet (przygotowanie: Agnieszka Bilska)
 3. Uczniowskie e-portfolio: Bloger, Google Sites, WIX (przygotowanie: Izabela Wyppich)
 4. Lekcja w klasie i w terenie ze smartfonem: Actionbound, Goosechase Edu, Science Journal (przygotowanie: Agnieszka Bilska)
 5. Wideokonferencje w klasie i na lekcji: Whereby, Skype, WhatsApp (przygotowanie: Agnieszka Bilska)
 6. Odwrócone lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych: Khan Academy, TED.ed, Edmodo (przygotowanie: Joanna Świercz)

POLECANE PUBLICZNE PORTALE EDUKACYJNE:

 1. www.epodreczniki.pl
 2. www.cke.gov.p l
 3. www.ore.edu.pl
 4. www.gov.pl/zdalnelekcje
 5. www.scholaris.pl
 6. www.lektury.gov.pl
 7. www.kopernik.org.pl
 8. www.przystanekhistoria.pl
 9. www.etwinning.pl
 10. www.ninateka.pl.edu
 11. www.muzykotekaszkolna.pl
 12. www.polona.pl

ZASOBY DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH:

 1. https://epodreczniki.pl:

zw. abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów tj.: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki;

 e-zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo przypisane do branż kształcenia.

 1. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje:

Materiały do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

 1. https://www.ore.edu.pl:

Języki obce – Dla uczniów

Przydatne linki – Języki obce

 1. https://www.cke.gov.pl/

Materiały do egzaminów z języków obcych nowożytnych.

 1. https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/

Materiały do nauczania języka angielskiego.

 1. http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji

Materiały i narzędzia do języków obcych nowożytnych udostępnione przez wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki.

 

OFERTA EDUKACYJNA TELEWIZJI POLSKIEJ:

 Pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (specjalne pasmo przeznaczone dla tej grupy wiekowej dzieci będzie emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-10:00)

 vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl), wirtualny, bezpłatny kanał TVP dla dzieci i młodzieży dostępny w godzinach 9.00-13.00 w sekcji na żywo

 Pasma edukacyjne dla dzieci i młodzieży na stronach TVP, TVP ABC oraz TVP

Kultura (tutaj m.in. ekranizacje lektur szkolnych)

 

OFERTA EDUKACYJNA POLSKIEGO RADIA:

 Polskie Radio Dzieciom to całodobowa stacja radiowa. To przestrzeń dla dzieci i dorosłych. Od 7.00 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a od 21.00 dla dorosłych.

 W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

 

PORTALE EDUKACYJNE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ:

Na portalu IPN, w zakładce Edukacja, znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

STRONY UDOSTĘPNIONE PRZEZ WYDAWCÓW EDUKACYJNYCH ZRZESZONYCH W POLSKIEJ IZBIE KSIĄŻKI (PIK)

Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych PIK przygotowali oraz udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów.

Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych do wybranego podręcznika, poniżej zamieszczono odniesienia do stron zawierających listę materiałów udostępnionych przez poszczególnych wydawców edukacyjnych (w kolejności alfabetycznej).

 

 


Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa planuje się w najbliższym czasie przejście na nauczanie na odległość z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty internetowej, komunikatorów i platform edukacyjnych. Proszę śledzić informacje w dzienniku elektronicznym.

wicedyrektor

Wojciech Dyczko


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

 • dziennika elektronicznego,
 • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN


Szkolenie PZN sesja styczeń-luty 2020 r. - pobierz