Kompletne dokumenty należy złożyć do 8 marca 2024 r. po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w oświadczeniu
o stanie rodzinnym i dochodach osób uprawnionych należy wykazać dochody:

 1. a) wynagrodzenie brutto,
 2. b) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 3. c) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,
 4. d) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się
  w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
  a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,
 5. e) stypendia,
 6. f) alimenty,
 7. g) zasiłki dla bezrobotnych,
 8. h) świadczenia otrzymane z opieki społecznej,
 9. i) świadczenia wychowawcze (500+).

 

Informujemy również, że zgodnie z §7 ust. 1 powyższego regulaminu
„Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych z Funduszu jest wniosek oraz inne wiarygodne dokumenty, potwierdzające sytuację życiową, rodzinną i materialną złożone przez osobę uprawnioną. W przypadku nie dostarczenia wiarygodnych dokumentów do wniosku, o którym mowa wyżej, Komisja Świadczeń Socjalnych ma prawo zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów uwiarygodniających powstałą sytuację materialną w rodzinie.”

 

Wniosek - pobierz

Oświadczenie - pobierz