Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem - otwórz

Przedmiar garaże - pobierz

Przedmiar warsztaty - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Specyfikacja techniczna budynek warsztaty - pobierz

Specyfikacja techniczna garaże - pobierz

 Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

 Wykaz osób - pobierz

 Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz