Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Przedłużenie terminu - pobierz

 Specyfikacja techniczna wykonania - pobierz

 

 

Termin zakończenia robót budowlanych 17.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

SIWZ - pobierz

Przedmiar - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

 

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Formularz oferty - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Zapytanie cenowe - pobierz

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=826901be-b34d-4b3a-8728-5b563f8967bd

 

SIWZ - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wykaz robót budowlanych - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

 

Architektura - pobierz

Elektryka - pobierz

Sanitarka - pobierz

 

Przedmiar bud. łazienki - pobierz

Przedmiar sanitarny łazienki - pobierz

Przedmiar elektryczny łazienki - pobierz

 

Przedmiar etap I - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz