Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Przedłużenie terminu - pobierz

 Specyfikacja techniczna wykonania - pobierz

 

 

Termin zakończenia robót budowlanych 17.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

SIWZ - pobierz

Przedmiar - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

 

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Formularz oferty - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Zapytanie cenowe - pobierz