Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

SIWZ - pobierz

Przedmiar - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. warunków udziału - pobierz

Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz