REGULAMIN II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych 

„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Organizator konkursu:
 2. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

- w siedzibie szkoły: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. 82 569 07 22

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- ze strony internetowej organizatora: zsckr.okszow.edu.pl

 

 1. Adresaci konkursu:
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 • Cele konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowań tradycjami narodowymi i lokalnymi, 
 • pogłębienie wśród dzieci i  młodzieży wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim,
 • upowszechnienie wzorca osobowego Patrona ZSCKR w Okszowie jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu,
 • wspieranie wychowania patriotycznego,
 • praca z uczniami chcącymi poszerzyć zakres swojej wiedzy historycznej,
 • wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
 • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli;
 • wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy, wykorzystujących umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Do konkursu przystępuje maksymalnie 2 uczniów reprezentujących daną szkołę wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
 4. Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 5. Każdy z uczestników rozwiązuje test on-line na platformie MS Teams 17 maja 2022 roku.
 6. Konkurs tegoroczny ma formę testu, którego tematyka obejmuje zagadnienia:
 • Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy.
 • Śladami Józefa Piłsudskiego w moim regionie.
 • Wkład Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości i budowę podstaw II RP .
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać zeskanowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu (w przypadku uczestników niepełnoletnich na formularzu podpis składa także rodzic lub opiekun prawny uczestnika). Jest to równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

 1. Zgłaszanie uczestników:
 2. Dane uczniów zakwalifikowanych do Konkursu należy przesłać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. z podaniem imienia i nazwiska ucznia, nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela opiekuna.
 3. Za datę zgłoszenia uważa się datę przesłania zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na podany adres mailowy.
 4. Dane należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W informacji zwrotnej zostanie przesłany login i hasło dla uczestników konkursu.

 

 1. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Werdykt komisji jest ostateczny.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
 6. Nagrody będą do odebrania w ZSCKR w Okszowie lub będą przesłane pocztą do szkoły macierzystej.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2022r. na stronie internetowej ZSCKR w Okszowie.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie uczniów do konkursu wraz z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do regulaminu (o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa), a także prawo do unieważnienia Konkursu i do niewyłonienia laureatów.

 

 • Literatura:

Test piszą wszyscy uczniowie, w oparciu o następującą literaturę:

 • Wacław Jędrzejewicz „Józef Piłsudski, 1867- 1935” W-wa 1982
 • Zenon Michalski „Siwy strzelca strój – rzecz o Józefie Piłsudskim”
 • Jędrzejewicz, J. Cisek „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935”,
  W-a 1998
 • Miły wodzu mój- wiersze o Marszałku Józefie Piłsudskim - Pabianice1993
 • Andrzej Garlicki „Józef Piłsudski 1867- 1935”, wyd. III W-wa, 1992
 • Wojciech Roszkowski” Historia Polski1914 – 1991” W-wa, 1992
 • „W stronę Chełma ...” pod redakcją Jana Paszkiewicza, Chełm 2000
 • Artykuły: Kronika Nadbużańska nr 19 z 12.V.1936 r.
 • Zwierciadło nr 24 z 13.VI.1925 r.
 • Zbigniew Lubaszewski „Józef Piłsudski związki z Chełmem i ziemią chełmską”, Chełm 2017Regulamin -  Pobierz