<<Powrót do strony głównej


Okszów - Kolonia 23/10/2017r.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22 - 105 Okszów Kolonia

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCÓW

WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCH

PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

PRACOWNI ZABIEGOWEJ TECHNIK WETERYNARII

 

treść ZAPYTANIE WYPOSAŻENIA PRACOWNI - sprzęt komputerowy >> plik PDF

 

Okszów - Kolonia 05/10/2017r.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22 - 105 Okszów Kolonia

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCÓW

WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCH

PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

PRACOWNI ZABIEGOWEJ TECHNIK WETERYNARII

 

treść ZAPYTANIA WYPOSAŻENIA PRACOWNI >> plik doc

treść ZAPYTANIA WYPOSAŻENIA PRACOWNI >> plik PDF

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Termin składania ofert

do dnia 22-09-2017

Nazwa zamawiającego

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE

Cel główny projektu:
Numer ogłoszenia: 1055495
Aktualne miejsce i sposób składania ofert:
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Jacek Kądziela, email: zsrcku.kasia@wp.pl, tel. 503-080-433
2. Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie - ul. Szkolna 2, 22 - 105 Okszów - Kolonia.

Złożenie oferty polega na wypełnieniu "części ofertowej" oraz przesłanie z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zsrcku.kasia@wp.pl, lub pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: "Oferta w postępowaniu na kursy i szkolenia w ramach projektu ,,Bliżej rynku pracy" Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt,
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawców, którzy oświadczają, iż nie będą z tego tytułu wysuwać roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 22/09/2017r. do godziny 23:59:59. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
zsrcku.kasia@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Kądziela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
503 080 433

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje uczniów i nauczycieli - uczestników projektu "Bliżej rynku pracy".
I. Szkolenie ,,Nawigacja satelitarna w rolnictwie".
II. Kurs "Spawacz metodami MAG i MMA".
III. Kurs "Operator koparko - ładowarki".
IV. Kurs "Inseminacyjny".
V. Kurs barmański.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie
Powiat: Wszystkie
Miejscowość: Określone warunki w zapytaniu.

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawców szkoleń i kursów zawodowych w projekcie "Bliżej rynku pracy".

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje uczniów i nauczycieli - uczestników projektu "Bliżej rynku pracy"
I. Szkolenie "Nawigacja satelitarna w rolnictwie"
II. Kurs "Spawacz metodami MAG i MMA"
III. Kurs "Operator koparko - ładowarki
IV. Kurs "Inseminacyjny
V. Kurs barmański.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Szczegóły w treści zapytaniai

Harmonogram realizacji zamówienia
Szczegóły w treści zapytania

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegóły w treści zapytania

Wiedza i doświadczenie
Szczegóły w treści zapytania

Potencjał techniczny
Szczegóły w treści zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegóły w treści zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegóły w treści zapytania

Dodatkowe warunki
Szczegóły w treści zapytania

Warunki zmiany umowy
Szczegóły w treści zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegóły w treści zapytania

Zamówienia uzupełniające
Szczegóły w treści zapytania


Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Szczegóły w treści zapytania

Wykluczenia
Szczegóły w treści zapytania


Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE

Adres
Szkolna 2
22-105 Okszów-Kolonia
woj. lubelskie,
pow. chełmski

Numer telefonu
825690722

Fax
825690732

NIP
5631003045

Tytuł projektu
Bliżej rynku pracy

Numer projektu
RPLU.12.04.00-06-0003/16-00

Inne źródła finansowania
nie dotyczyZałącznik nr 1 do zapytania Załącznik nr1 - szkolenia i kursy>>
Zapytanie ofertowe procedura wyboru wykonawców szkoleń zawodowych Zapytanie - SZKOLENIA I KURSY>>